Rewolucja w systemie zacznie się od połowy 2017 roku

Rząd przyjął strategię zmian w systemie ochrony zdrowia oraz wyznaczył terminy najważniejszych decyzji.

W budżecie państwa powstanie odrębny państwowy fundusz celowy. Zamiast składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, czyli dzisiejszy NFZ, od początku 2018 roku jego finansowanie będzie pochodziło z budżetu jako część wpływów z PIT w wysokości identycznej jak dzisiejsze składki. Od roku 2018 mają być one zwiększane o dodatkowe środki z budżetu, tak aby w 2025 roku suma wydatków na zdrowie osiągnęła 6 proc. PKB.

Państwowy Fundusz Zdrowia będzie finansował świadczenia zdrowotne, refundację leków oraz działalność AOTMiT. Dostęp do ochrony zdrowia będzie na podstawie uprawnień rezydenckich – każdy mieszkaniec Polski będzie miał do nich prawo.

Część dzisiejszych zadań NFZ przejmie minister zdrowia, natomiast kontraktowanie świadczeń przejdzie do wojewódzkich urzędów zdrowia. Wojewódzkie urzędy będą działać przy urzędach wojewodów na zasadzie administracji niezespolonej i podlegać pionowo ministerstwu zdrowia. Minister zdrowia będzie nadzorował wojewódzkie urzędy zdrowia, zarządzał refundacją leków, finansowaniem świadczeń wysokospecjalistycznych, będzie także ustalał ogólnopolskie warunki zawierania umów na świadczenia zdrowotne.

Nowa instytucja Urząd Zdrowia Publicznego

Całym obszarem zdrowia publicznego zajmie się od początku 2018 roku Urząd Zdrowia Publicznego. Ta nowa instytucja zastąpi kilka istniejących dzisiaj podmiotów zajmujących się tymi zadaniami, takich jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, NFZ, Krajowe Centrum ds. AIDS, Biuro Krajowego Urzędu ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Urząd ten ma być wspierany merytorycznie przez Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH.

Prace nad przygotowywaniem poszczególnych ustaw mają się wpisać w podany przez ministra zdrowia terminarz:

  • 1 lipca 2017 – nowe zasady kontraktowania świadczeń szpitalnych oraz działania POZ
  • 1 stycznia 2018 – zastąpienie NFZ przez państwowy fundusz celowy, utworzenie Urzędu Zdrowia Publicznego oraz początek zwiększania nakładów na opiekę zdrowotną.

Nowy sposób kontraktowania świadczeń zdrowotnych

Nowy kształt POZ

źródło: pulsmedycyny.pl