Konsultacje w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza, że przystępuje do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Informacje o zasadach, trybie i harmonogramie opracowania Strategii są dostępne na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego www.mbpr.pl oraz w siedzibie Biura.

Wnioski mające na celu przygotowanie projektu aktualizacji dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy składać do:

w terminie do 24 stycznia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Pobierz: Założenia – Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (PDF)